Sisältöön »
 

Yksityisasiakkaiden sopimusehdot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Envor Group Oy:n (toimittaja) asiakkaalle tuottamissa jätehuoltopalveluissa 1.1.2020 alkaen.

1. Sopimustehtävien suorittaminen

Toimittaja on velvollinen jätehuoltosopimuksessa sovituilla hinnoilla tekemään sopimuksen edellyttämät tehtävät. Toimittaja ja asiakas noudattavat toiminnassaan lainsäädäntöä ja viranomaisten antamia määräyksiä (esim. jätehuoltomääräykset). Palvelut, sopimuksen kohde sekä hinnat on sovittu ja annettu asiakkaan tietoon.

2. Sopimuksen voimassaolo

Toimittajan ja asiakkaan välinen sopimus tulee voimaan palvelun aloittamisesta. Sopimus on sen voimaantulon jälkeen voimassa toistaiseksi, ellei sopimuksessa ole toisin mainittu.

3. Alihankkijan käyttö

Toimittajalla on oikeus käyttää alihankkijoita. Toimittaja vastaa käyttämiensä alihankkijoiden töistä ja toimenpiteistä.

4. Kuljetettava jäte

Kun jäte on jätetty keräysvälineeseen kuljetettavaksi, niin se siirtyy toimittajan omistukseen. Samalla toimittajalle siirtyy vastuu sopimuksen mukaisen jätteen kuljetuksesta. Asiakas vastaa siitä, että käsiteltävä tai hyödynnettävä jäte vastaa lain, asetusten, käsittelymääräysten, lajitteluohjeiden ja viranomaismääräysten perusteella ko. jätteelle asetettuja vaatimuksia sekä toimittajan kanssa sovittua jätettä ja keräyslaatua.

5. Kuormaus ja kuljetus

 Arkipyhille sattuvan tyhjennyksen toimittaja voi siirtää pyhiä edeltäville tai seuraaville arkipäiville. Toimittajalla on oikeus veloittaa asiakasta käynnistään normaalien hinnoitteluperusteiden mukaisesti, mikäli keräysväline ei ole sovittuna ajankohtana kuormauspaikassa, keräysväline on tyhjä tai toimittajasta johtumattomasta syystä keräysvälinettä ei voida kuormata ja asiasta ei ole ilmoitettu etukäteen. Mikäli kuljetettavaksi luovutettu jäte ei vastaa alueella viranomaisen hyväksymää jätettä tai erikseen sovittuja jätteen laatumääräyksiä, asiakas on velvollinen korvaamaan toimittajalle tästä aiheutuneet kulut. Asiakkaan keräysvälineen välittömään läheisyyteen jättämäksi ja keräiltäväksi tarkoitetusta jätteestä toimittaja veloittaa erillisen maksun. Tilauksesta tehdyt astioiden tyhjennyspyynnöt suoritetaan normaalien reittityhjennysten yhteydessä.

6. Keräysväline

Asiakas vastaa käytössään olevasta toimittajan omistaman keräysvälineen vahingoittumisesta tai katoamisesta aiheutuvista kustannuksista. Tämä ei koske keräysvälineen normaalia kulumista tai toimittajan aiheuttamia vahinkoja. Asiakas vastaa keräysvälineen asianmukaisesta ja turvallisesta sijoittamisesta keräyskohteessa. Keräysvälinettä saa käyttää vain Toimittajan kanssa yhteisesti sovittuun tarkoitukseen. Käsin siirrettävät keräysvälineet tulee olla pyörällisiä ja täyttää pakkaavan jäteauton vaatimat laatustandardit. Asiakas vastaa, että jäteastioiden täyttöaste ei ylitä jätehuoltomääräysten mukaisia enimmäispainoja. Asiakas vastaa keräysvälineille johtavien teiden kunnossapidosta ja liukkauden torjunnasta. Jäteauton tulee päästä vähintään 10m päähän käsin siirrettävistä keräysvälineistä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voidaan veloittaa lisämaksu siirtomatkalta. Toimittaja on sopimuksen päättymisen yhteydessä oikeutettu veloittamaan asiakkaalta mahdolliset keräysvälineen tyhjennyksestä aiheutuvat kuljetus- ja jätteenkäsittelykulut.

7. Sopimushinnat, laskutus ja maksaminen

Toimittaja veloittaa sopimuksen mukaisen maksun jätteiden kuljetuksesta, käsittelystä, hyötykäyttöön toimittamisesta, keräysvälineiden pesuista tai muusta palveluksesta sovitun mukaisesti. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Maksuaika on 14 vuorokautta laskun päiväyksestä, ellei toisin ole sovittu. Asiakas on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa korkolain mukaisesti. Toimittaja laskuttaa asiakasta jokaiselta perimiskerralta perimiskustannukset. Laskun maksamatta jättäminen aiheuttaa palveluiden katkaisun. Laskua koskettavat huomautukset on tehtävä laskun eräpäivään mennessä. Asiakkaan on ilmoitettava laskutusosoitteen muutoksista toimittajalle. Laskutustavaksi voi valita verkkolaskun, suoramaksun tai perinteisen paperilaskun. Suoramaksun ja perinteisen paperilaskun osalta veloitamme kulloinkin voimassa olevan paperilaskulisän. Alle 50 euron ylisuoritukset hyvitetään seuraavilla laskuilla. Yli 50 euron ylisuorituksista voi pyytää palautusta erillisellä ilmoituksella. Toimittaja pidättää oikeuden laskutustavan muutoksiin.

8. Sopimuksen muuttaminen

Mikäli palvelun suorittamiseen liittyvät olosuhteet, lainsäädäntö tai viranomaismääräykset muuttuvat sopimuksen voimaantulon jälkeen toimittajalla on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja tai tilauksen sisältöä ilmoittamalla muutoksesta asiakkaalle kohtuullisessa ajassa ennen muutoksen voimaantuloa. Mikäli olosuhteet palvelun suorituskohteessa, jätteiden kuljetuksen kustannukset tai muut palvelun suorittamiseen liittyvät asiat muuttuvat sopimuksen voimassaoloaikana, tarkistetaan sopimushintoja vastaavasti. Toimittaja on velvollinen ilmoittamaan palvelun hintojen muutoksista ja muutosten perusteista asiakkaalle kohtuullisessa ajassa ennen muutosten voimaantuloa. Mahdollisista hintojen muutoksista ilmoitetaan nettisivuilla. Edellä sanotusta riippumatta verojen, tullien tai muiden julkisten maksujen muuttuessa Toimittajalla on kuitenkin oikeus muuttaa asiakkaalta veloittamiaan hintoja vastaavasti kyseisten maksujen astuttua voimaan.

9. Sopimuksen päättyminen tai keskeytyminen

Sopimus on voimassa, kunnes jompikumpi osapuolista päättää sen. Molemmilla osapuolilla on oikeus päättää sopimus yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Asiakas voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä toimittajan asiakaspalveluun. Toimittaja voi päättää sopimuksen ilmoittamalla sopimuksen päättymisestä ja päättymisajankohdasta asiakkaalle. Perustellusta syystä toimittaja voi päättää sopimuksen välittömästä ilman, että toimittaja lähettää asiakkaalle erillistä irtisanomisilmoitusta. Molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli toinen osapuoli rikkoo olennaisesti sopimusta, eikä ole korjannut toimintaansa sopimuksen edellyttämäksi neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa kirjallisen huomautuksen saatuaan. Palvelun olosuhteiden muuttuessa asiakkaalla on oikeus keskeyttää palvelu kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sekä määräysten mukaisesti. Toimittajalla on oikeus keskeyttää palvelu, mikäli asiakas laiminlyö sopimusehtoja tai virheellisistä tai puutteellisista yhteystiedoista johtuen toimittajan ei ole mahdollista tavoittaa asiakasta.

10. Vahingonkorvausvelvollisuus

Toimittaja ei vastaa mistään välillisistä vahingoista. Mahdollisista korvausvaatimuksista on tehtävä ilmoitus viipymättä vahingon sattumisesta tai viimeistään kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas havaitsi tai hänen olisi pitänyt havaita vaatimuksen peruste. Kohtuulliseksi ajaksi katsotaan neljätoista (14) päivää. Muilta osin toimittajan vahingonkorvausvelvollisuus on sidottu voimassa olevan lainsäädännön määräyksiin.

11. Ylivoimainen este

Mikäli sopimuksen mukaisia palveluita ei voida suorittaa ylivoimaisen esteen vuoksi, ovat kummatkin osapuolet tällaisen esteen kestoajan vapaita näiden sopimusehtojen asettamista velvoitteista. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan palvelun suorittamisen estävä luonnontapahtuma, lakko, saarto tai tehtävän suorittamiseen liittyvien rakennusten tai kuljetuskaluston tuhoutuminen siinä määrin, että tehtävän suorittaminen sen johdosta estyy. Ylivoimaisen esteen sattuessa molemmat osapuolet ovat velvollisia välittömästi tiedottamaan toiselle osapuolelle esteen syntymisestä.

12. Yksittäiset tilauspalvelut sekä lisäpalvelut

Soveltuvin osin näitä sopimusehtoja sovelletaan myös yksittäisiin tilauspalveluihin sekä lisäpalveluihin.

13. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensi vaiheessa neuvotteluin. Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, Asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne voidaan nostaa myös kuluttajan kotipaikkakunnan yleisessä alioikeudessa.