Sisältöön »
 

Yksityisasiakkaiden sopimusehdot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Envor Group Oy:n (toimittaja) asiakkaalle tuottamissa jätehuoltopalveluissa 5.4.2023 alkaen. Ohessa ohjeet sekä pdf-muodossa että tekstinä.

Ympäristöhuollon yleiset sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 2023 (PDF)

1. Sopimusehtojen soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kuluttajaasiakkaisiin kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla kuluttajan (myöhemmin tilaaja) solmiessa suoran sopimuksen jätteenkuljetuksesta elinkeinoharjoittajan kanssa (myöhemmin toimeksisaaja).

2. Sopimustehtävien suorittaminen

Toimeksisaaja on velvollinen suorittamaan jätehuoltosopimuksessa sovituilla sopimushinnoilla sopimuksen edellyttämät tehtävät sopimuksessa määritellyn tason ja laadun mukaisesti. Toimeksisaaja ja tilaaja noudattavat toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten antamia määräyksiä.

3. Sopimusaika ja irtisanominen

Sopimus on voimassa toistaiseksi neljän (4) viikon irtisanomisajalla, ellei sopimuksen kestoksi ole sovittu muuta. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti, esim. postitse tai sähköpostitse. Sopimus voidaan tilaajan tarpeen mukaan tehdä myös määräaikaisena, jolloin sopimus on voimassa sopimuksessa sovitun ajan. Mikäli toinen osapuoli selvästi laiminlyö tässä sopimuksessa määriteltyjen ehtojen noudattamisen eikä korjaa menettelyään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta, toisella sopijaosapuolella on oikeus irtisanoa sopimus kahden (2) viikon irtisanomisajalla. 

4. Sopimuksen siirto

Toimeksisaajalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai sen osaa kolmannelle osapuolelle ilman tilaajan kirjallista suostumusta.

5. Alihankkijan käyttö

Toimeksisaajalla on oikeus käyttää alihankkijoita. Toimeksisaaja vastaa käyttämiensä alihankkijoiden töistä ja toimenpiteistä kuten omistaan.

6. Kuljetettava jäte ja keräysvälineet

Kun jäte on jätetty keräysvälineeseen kuljetettavaksi, toimeksisaajalle siirtyy vastuu sopimuksen mukaisen jätteen kuljetuksesta. Tilaaja vastaa paikallisten jätehuoltomääräysten noudattamisesta koskien mm. kuljetettavaa jätettä, keräysvälinettä ja keräysvälineen sijoittamista. Keräysvälineeseen saa sijoittaa ainoastaan kyseisen jätelajin kriteerit täyttävää jätettä. Tilaaja vastaa määräysten vastaisesti keräysvälineisiin sijoittamansa jätteen aiheuttamista kustannuksista, vahingoista ja menetyksistä. Tilaaja vastaa jätteen laadusta antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä niistä mahdollisista vahingoista, jotka virheellinen tieto aiheuttaa toimeksisaajalle tai mahdolliselle kolmannelle osapuolelle. Keräysvälineen sijoituspaikka määritellään yleisesti siten, että jätteenkeräys sujuu asianmukaisesti ja viivytystä aiheuttamatta. Toimeksisaaja neuvoo tilaajaa mm. jätehuoltomääräysten noudattamisesta, keräysvälineen valinnassa ja sijoittelussa. Toimeksisaajalla on oikeus veloittaa palveluhinnaston tai sopimuksen mukaisesti keräysvälineen siirtomatkasta tai muusta poikkeavasta sijoituspaikasta johtuvasta ylimääräisestä työstä. Ylimääräisestä työstä laskutetaan tilaajaa palveluhinnaston tai muun sopimuksen mukaan. Tilaaja vastaa vuokratulle keräysvälineelle huolimattomuudellaan aiheuttamastaan vahingosta. Tämä ei koske keräysvälineen normaalia kulumista tai toimeksisaajan aiheuttamia vahinkoja. 

7. Kuormaus ja kuljetus

Arkipyhälle sattuvan tyhjennyksen toimeksisaaja voi siirtää joko pyhää edeltäville tai sitä seuraaville arkipäiville. Toimeksisaajalla on oikeus veloittaa tilaajaa käynnistään normaalien hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti, mikäli keräysväline ei ole tyhjennysajankohtana sovitussa kuormauspaikassa tai tilaajasta johtuvasta syystä keräysvälinettä ei voida kuormata eikä asiasta ole ilmoitettu toimeksisaajalle viimeistään edellisenä päivänä ennen käyntiä. Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan toimeksisaajalle kiinteistölle pääsyn rajoitteista esimerkiksi kelirikkoaikana. Toimeksisaaja ei ole velvollinen korvaamaan olosuhteista johtuneita vaurioita esimerkiksi tien pettäessä, mikäli tilaaja ei ole asiasta ilmoittanut tai painorajoitteita ei ole merkitty. Toimeksisaajalla on oikeus veloittaa turhakäynti, mikäli ilmoitusta rajoitteista ei ole tehty ja käynnistä aiheutuu kuluja toimeksisaajalle. Tilaajan keräysvälineen välittömään läheisyyteen jättämästä ja keräiltäväksi tarkoitetusta jätteestä toimeksisaaja voi veloittaa erillisen maksun. Toimeksisaaja ei vastaa keräysvälineen päälle tai välittömään läheisyyteen jätetyistä tavaroista, jotka voidaan tulkita kerättäväksi jätteeksi.

8. Sopimushinnat, laskutus ja maksaminen

Kiinteistön haltijalle on toimitettava jätteen kuljetuksesta lasku, josta ilmenevät maksettava määrä, eräpäivä, maksuosoite, maksun peruste riittävän tarkasti yksilöitynä, tieto viivästysseuraamuksista, ohjeet muistutuksen tekemistä varten sekä laskuttajan yhteystiedot kiinteistön haltijan yhteydenottoa varten. Toimeksisaaja veloittaa sopimuksen tai voimassa olevan palveluhinnaston mukaisen maksun jätteiden kuljetuksesta, käsittelystä ja hyötykäyttöön toimittamisesta tai muusta palvelusta sopimuksessa määritellyllä tavalla tapahtuman suorittamisen jälkeen. Sopimushinnat sisältävät arvonlisäveron ja mahdollisen jäteveron. Maksuaika on 14 vuorokautta laskun lähettämisestä, ellei toisin ole sovittu. Mikäli tilaaja ei maksa palvelumaksua sovittuna aikana, toimeksisaajalla on oikeus huomautuksen tai maksukehotuksen jälkeen pidättäytyä palvelun toimittamisesta. Tilaaja on velvollinen maksamaan viivästysajalta viivästyskorkoa korkolain mukaisesti. Tilaajan on ilmoitettava laskutusosoitteen muutoksista toimeksisaajalle. 

9. Virhe ja hinnanalennus

Tilaajalla on oikeus hinnanalennukseen, jos jäteastiaa ei tyhjennetä tai jätehuoltoa ei järjestetä muutoin kunnan jätehuoltomääräysten tai sopimuksen mukaisella tavalla taikka jos jätehuoltopalvelussa on muu vastaava virhe. Tilaajan on kohtuullisen ajan kuluessa huomautettava virheestä sille, joka hoitaa palvelun laskutusta, sekä vaadittava hinnanalennusta. Hinnanalennuksen tulee vastata virheen laajuutta ja kestoa. Virheestä johtuva hinnanalennus voidaan hyvittää seuraavan laskutuksen yhteydessä.

10. Jätehuoltosopimuksen muuttaminen

Jätehuoltosopimuksen sisältöä voidaan sopimuksen voimassa ollessa muuttaa ainoastaan tilaajan ja toimeksisaajan yhteisellä sopimuksella. Mikäli sopimuksen perustana olevissa tiedoissa havaitaan virheitä, puutteita tai tiedot ovat muuttuneet, asiasta on ilmoitettava viipymättä toiselle sopijapuolelle. Sopijapuolilla on oikeus vaatia sopimuksen muuttamista oikeiden tietojen mukaiseksi. Sopijapuolilla on oikeus vaatia korvausta tai hyvitystä koko virheen kestoajalta, kun virheestä on reklamoitu kohtuullisessa ajassa toiselle osapuolelle.

11. Työnjohto ja valvonta

Sopimustehtäviä tekevät työntekijät ovat työsuhteessa toimeksisaajaan tai alihankkijaan ja työskentelevät toimeksisaajan tai alihankkijan johdon ja valvonnan alaisina. Toimeksisaaja vastaa työntekijöidensä töistä ja toimenpiteistä.

12. Sopimushintojen muuttaminen

Mikäli olosuhteet sopimustyön suorituskohteessa, jätteiden kuljetuksen kustannukset, jätteiden käsittely- tai hyötykäyttömaksut, verotus tai muut sopimustehtävän suorittamiseen liittyvät asiat muuttuvat sopimusaikana, sopimushintoja tarkistetaan vastaavasti. Korotusoikeus ei koske määräaikaisia sopimuksia, ellei kyse ole julkisten maksujen, esimerkiksi julkisoikeudellisen jätemaksun ja verojen korotuksesta tai muusta toimeksisaajasta riippumattomasta muutoksesta, kuten lainsäädännön muutoksesta tai kunnan tekemästä päätöksestä. Sopimushinnan muutosilmoitus on annettava tilaajalle kirjallisesti vähintään yksi (1) kuukausi ennen muutoksen voimaanastumista. Yleinen muutosilmoitus tai -tiedote voidaan antaa kirjallisen laskun yhteydessä tai mikäli tilaajalla on käytössä sähköinen e-lasku, on tieto toimitettava asiakkaalle erillisenä. Muutosilmoitus tai -tiedote on toimitettava erillisenä dokumenttina tai laskun yhteydessä otsikoitava niin, että ilmoitustapa on asiakkaan kannalta selkeä. Jos hintojen tarkistamisesta ei päästä sopimukseen, tilaajalla ja/tai toimeksisaajalla on oikeus irtisanoa sopimus yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaikana noudatetaan viimeksi hyväksyttyjä hintoja. Jos sopimuksen tarkoittama toiminta tulee sopimuksen teon jälkeen arvonlisäveron tai sitä vastaavan veron tai maksun alaiseksi tai jos tällaiset verot tai maksut muuttuvat, toimeksisaajalla on oikeus tarkistaa palvelumaksua muutoksen voimaantuloajankohdasta lähtien muutoksia vastaavasti.

13. Työ- ja ympäristönsuojelu

Toimeksisaaja vastaa siitä, että sillä on toimintansa edellyttämät luvat ja että tilaajan luovuttamat jätteet kerätään, välivarastoidaan ja prosessoidaan ja toimitetaan edelleen hyödynnettäväksi tai loppusijoitettavaksi voimassa olevan lainsäädännön ja ympäristölupaehtojen mukaisesti.

14. Vahingonkorvausvelvollisuus


Toimeksisaajan vahingonkorvausvelvollisuus on sidottu voimassa olevan lainsäädännön määräyksiin. Toimeksisaaja vastaa sopimuksen mukaisia tehtäviä tehdessään aiheuttamasta esine- tai henkilövahingosta, jotka ovat tapahtuneet kuluttajansuojalain 8 luvun säännösten mukaisesti. Toimeksisaaja ei vastaa tilaajan antamien puutteellisten tai virheellisten tietojen vuoksi aiheutuneesta vahingosta ja 8 luvussa tarkoitetuista välillisistä vahingoista toimeksisaaja vastaa vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta toimeksisaajan puolella. Tilaajan tulee viipymättä ilmoittaa vahinkotapauksesta ja ryhtyä heti vahinkoa rajoittaviin toimenpiteisiin.


15. Ylivoimainen este

Mikäli palvelua ei voida ylivoimaisen esteen vuoksi suorittaa, kummatkin osapuolet ovat tällaisen esteen kestoajan vapaita tämän sopimuksen asettamista velvoitteista. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan palvelun suorittamisen estävä luonnontapahtuma, lakko, saarto tai palvelun suorittamiseen liittyvien rakennusten tai kuljetuskaluston tuhoutuminen siinä määrin, että palvelun suorittaminen sen johdosta estyy. Ylivoimaisen esteen sattuessa molemmat osapuolet ovat velvollisia välittömästi tiedottamaan toiselle osapuolelle esteen syntymisestä. Tilaaja vapautuu tällöin maksuvelvoitteistaan tekemättä jääneen palvelun osalta.


16. Yksittäiset tilauspalvelut

Näitä sopimusehtoja voidaan soveltuvin osin käyttää myös yksittäisiin tilauspalveluihin.


17. Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys

Jos sopimusasiakirjoissa ilmenee keskenään ristiriitaisia määräyksiä, osapuolten erikseen tekemä sopimus syrjäyttää ympäristöhuollon yleiset sopimusehdot.


18. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jätehuoltosopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensi vaiheessa neuvotteluin. Jollei asiassa päästä neuvotteluratkaisuun, tilaajana olevalla kuluttajalla on oikeus saattaa jätehuoltosopimusta koskevat erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi). Ennen ratkaisupyynnön tekemistä kuluttajariitalautakunnalle, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava tilaajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa, ellei tilaaja halua nostaa kannetta toimeksisaajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa.